ANBI GEGEVENS DIAKONIE HERVORMDE GEMEENTE TE INGEN ANBI GEGEVENS DIAKONIE HERVORMDE GEMEENTE TE INGEN
ANBI GEGEVENS DIAKONIE HERVORMDE GEMEENTE TE INGEN
 
A. Algemene gegevens.
Naam ANBI:  Diaconie van de Hervormde Gemeente te Ingen
Telefoonnummer (facultatief):  0344-689158
RSIN/Fiscaal nummer:
Nummer Kamer van Koophandel:
 824112465

 76414930

 
Website adres:  www.hervormde-gemeente-ingen.protestantsekerk.net   
 
E-mail:  diaconie.kerkingen@gmail.com
Adres: Molendreef 7
Postcode:  4031 LA
Plaats:  Ingen
Postadres: Molendreef 7
Postcode:  4031 LA
 
  
De Hervormde gemeente te Ingen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De hervormde Gemeente Ingen behorende tot de PKN streeft er naar haar basis te hebben in de liefde van de Heer en daar met woord en daad naar te willen leven. Tevens heeft zij zorg voor alle gemeenteleden, maar ook voor de mensen in het dorp, en is ze betrokken met behoeften van medemensen veraf en dichtbij.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Hervormde Gemeente te Ingen.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad veertien  leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt vijf leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).


C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

D.  Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/
zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

Op de website www.hervormde-gemeente-ingen.protestantsekerk.net vindt u het beleidsplan 2022-2027 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.
De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F.  Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Samenvatting van de activiteiten van de diaconie van de Hervormde Gemeente Ingen:
- de diakonie collecteert elke zondag voor binnen- en buitenlands diakonaat
- in samenwerking met een zorgorganisatie werden er vanaf de zomer van 2022 tweewekelijks inloopmiddagen georganiseerd
- in het voorjaar van 2022 werd er een actie georganiseerd ten behoeve van vluchtelingen uit Oekaïne in samenwerking met de stichting Betuwe Steunt
- de diakonie organiseert elke zes weken een bijeenkomst van Binnen zonder Kloppen afgesloten met een maaltijd
- de diakonie brengt in de maand december bij alle ouderen een Kerstattentie
- in samenwerking met de burgerlijke gemeente krijgen sociale minima elk jaar in december van de diakonie een cadeaubon te vrije besteding
- daarnaast organiseert de diakonie regelmatig inzamelingsacties voor de Voedselbank of Woord en Daad (kleding)
- de diakonie brengt alle activiteiten onder de aandacht door zes keer per jaar een Diaconale Schakel te publiceren voor gemeenteleden

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. Zie hiervoor onderstaand overzicht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Het CIO heeft het ANBI-formulier geactualiseerd. Gemeenten en diaconieën gebruiken voor de publicatie van de financiële gegevens de “ANBI-pagina” uit FRIS. FRIS toont uitsluitend de gegevens die in de exploitatie van een diaconie voorkomen.   
Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

Nadere toelichting.
De opbrengsten van de onroerende zaken waren in 2021 € 186.721 meer dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de verkoop van een perceel grond. Ook zijn een aantal percelen in nieuwe erfpacht afgegeven. De overige opbrengsten en baten laten geen grote afwijkingen zien ten opzichte van de begroting.
De kosten overige eigendommen en inventarissen waren in 2021 € 17.279 hoger dan begroot. Door het opnieuw uitgeven van pachtovereenkomsten zijn door de KKG extra kosten gemaakt. Ook voor de aan- en verkoop van een perceel grond zijn extra kosten gemaakt. Diaconaal werk plaatselijk/regionaal/landelijk/wereldwijd: Deze kosten zijn lager dan begroot. I.v.m. Covid-19 hebben verschillende activiteiten geen doorgang kunnen vinden. De overige uitgaven en kosten laten geen grote afwijkingen zien ten opzichte van de begroting. Het operationeel resultaat was in 2021 € 174.419 positief. Het resultaat is ten gunste van de algemene reserve gebracht.
De reserves wil het College onder andere gebruiken voor armoedebestrijding binnen de gemeente en het dorp. Zeker in deze tijd van armoede is hulp vanuit de Diaconie zeer belangrijk. Wegens de vergrijzing en de eenzaamheid in het dorp is het belangrijk om activiteiten te blijven organiseren, zoals inloopmiddagen, Binnen zonder Kloppen, voorlichting enz.
Ook de komende jaren wil de Diaconie zich blijven inzetten voor het zendingswerk en buitenlands diaconaat. Tijdens het collecteren worden de projecten door middel van een diavoorstelling gepresenteerd. Collecteren is de manier om tijdens de kerkdienst te delen wat ons is gegevens is, en samen te werken aan een wereld van gerechtigheid en vrede. Als Diaconie willen we vormgeven aan waar we met elkaar voor staan: geloven in delen.


 
terug