Diaconie Diaconie

De diaconie staat voor: Het dienstbaar zijn aan de naasten in en buiten de gemeente, het stimuleren en informeren van alle gemeenteleden om bij te dragen aan het verwezenlijken van Gods heilsplan in deze wereld. En het beschikbaar stellen van financiële middelen om kerkenwerk gezamenlijk werk mogelijk te maken.
Van oudsher was de diaconie verantwoordelijk voor de plaatselijke armenzorg. Doordat er allerlei sociale voorzieningen ontstonden, is deze functie steeds meer naar de achtergrond gedrongen, maar nooit geheel verdwenen. Het project Burenhulp Buren, dat samen met de burgerlijke overheid is opgestart, is daar een voorbeeld van.
Daarnaast heeft de diaconie ook een dienende taak voor onze kerkelijke gemeenschap. Zij beheert namens de gemeente het Knutselgebouw naast de kerk.
Het Rabobanknummer van de diaconie is: NL 49 RABO 0330 3008 57
.
terug