Kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters verricht twee hoofdtaken, te weten geldwerving en onderhoud. Voor beide zaken geldt dat er een aparte begroting en rekening is. Zij dragen, om het eenvoudig te zeggen, verantwoording voor het ‘huishoudboekje’ van de gemeente.
In de achter ons liggende jaren is er aan de kerk veel onderhoud/restauratie verricht. Elk jaar wordt de staat van onderhoud gecontroleerd door Monumentenwacht Gelderland, die in een rapport vastlegt wat de eerste prioriteiten van onderhoud betreffen voor de komende jaren. De zorg van de kerkrentmeesters is een voortdurend oog te hebben voor ons prachtige kerkgebouw en de instandhouding daarvan.
Naast het onderhoud van de kerk is het college ook verantwoordelijk voor het beheer van het kerkgebouw en de pastorie. De kerkrentmeesters zijn het aanspreekpunt om de kerk te huren bij een begrafenis of een trouwerij.
Daarnaast is het college verantwoordelijk voor de instandhouding van de predikantsplaats. Dit is zeker in deze tijd geen gemakkelijke opgave. 
Tevens stuurt het college de koster en de organist aan. Zij vallen ‘onder‘ dit college. Het College van Kerkrentmeesters fungeert tevens als klankbord voor beiden.
Om haar doelstellingen te bereiken werkt het college samen met de rommelmarktcommissie ten behoeve van het restauratiefonds. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor de inning van de kerkelijke bijdrage, de oudejaarscollecte en de solidariteitsbijdrage. Ook de abonnementen van De Kerk Roept vallen onder haar verantwoordelijk.
Daarnaast zijn er de tweedehandsboeken die worden verkocht ten behoeve van het restauratiefonds.
Het rekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters (CvK Ingen) is NL08RABO0373722869.
 
Administratie Kerkrentmeesters en abonnementen De Kerk Roept
De administratie van de Kerkrentmeesters wordt verzorgd door R. van Schaik, Tel. 0344-602548.
Dhr. Jan Boeren regelt de abonnementen op De Kerk Roept, het regionale kerkblad dat om de veertien dagen verschijnt. Telefoon 06-29537720Schenken of nalaten aan de kerk

De Sint Lambertuskerk is een monumentaal gebouw met een bijzonder orgel. Aan de kerkelijke gemeente die in deze kerk samenkomt, is een predikant verbonden. Daarnaast is de gemeente medeverantwoordelijk voor het dorpshuis ‘In de Gaard’. En de gemeente draagt zorg voor een groot aantal activiteiten op het terrein van het pastoraat, het diaconaat en het jeugdwerk. Alles bij elkaar kost dat uiteraard veel geld. Dat geld wordt vrijwel volledig bij elkaar gebracht door de eigen kerkleden, onder andere via de vrijwillige bijdrage. In Nederland ontvangen kerken namelijk - anders dan in het buitenland - geen subsidie van de overheid.
Als u nadenkt over uw nalatenschap, kunt u overwegen een bepaald bedrag aan de kerkelijke gemeente na te laten of te schenken. U kunt er op die manier aan bijdragen, dat de verkondiging van het evangelie en het diaconale werk van de kerk ook in de toekomst doorgang kunnen vinden.
Informatie over nalaten of schenken is te vinden op de algemene website van de Nederlandse notarissen (www.notaris.nl).  Men kan ook contact opnemen met het college van kerkrentmeesters.
Kortom: Meer informatie over schenken en nalaten is te verkrijgen bij het college van kerkrentmeesters.


 
terug